Konspekt zajęć dwugodzinnych z matematyki

dla klasy VI Szkoły Podstawowej

 

 

Przygotowała: mgr Jolanta Brzozowska-Kłys

Program: Matematyka 2001 DKW-4014-37/99

 

 

Temat:   Zbieranie danych. Odczytywanie i sporządzanie

             diagramów słupkowych i kołowych.

                   

                    Temat realizowany z zastosowaniem prezentacji.

 

Cel ogólny: utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o diagramach.

 

Cele operacyjne:

               -    uczeń umie przeprowadzić ankietę, posortować dane i umieścić

                    w tabelce

               -    potrafi narysować dla tych danych diagram słupkowy

               -    oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

               -    umie narysować diagram kołowy

               -    potrafi obliczyć procent danej liczby

               -    stosuje zdobytą wiedzę w zadaniach

 

Metody:

               -    pokaz, prezentacja multimedialna

               -    pogadanka powtórzeniowa

               -    ćwiczenia

 

Formy pracy:

               -    praca indywidualna

               -    praca zbiorowa

               -    praca w grupach 5-osobowych

 

Czas:          2 jednostki lekcyjne

 

Środki dydaktyczne:

               -    komputer

               -    kartki z przykładami diagramów

               -    arkusze papieru pakowego, flamastry, linijka, cyrkiel

               -    zeszyt ćwiczeń

 

Przebieg lekcji:

 

Lekcja pierwsza.

 

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, uczniowie łączą się w pary

i zajmują miejsca przy komputerach.

 

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

 

Daje uczniom do obejrzenia prezentację STATYSTYKA.

 

 

Włączają komputery, odszukują plik

STATYSTYKA i oglądają prezentację.

 

 

Sprawdza wykonanie zadania. Udziela wskazówek uczniom, którzy mają trudności.

 

 

Pracują w parach. Zapoznają się z treścią prezentacji, odpowiadają na zawarte w niej pytania.

 

Pyta o opinie na temat prezentacji. Czy jest to dobry sposób przypomnie-nia wiadomości ?

 

 

Wypowiadają się, oceniając stopień trudności zawartych w niej pytań.

 

Zadaje pytanie:

Jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona ankieta ?

 

 

Formułują na tablicy zasady dobrej ankiety.

 

 

1. Poleca odnalezienie w prezentacji diagramów słupkowych.

Zadaje pytania:

Czy trudno wykonać diagram słupkowy ?

Z czym kojarzy się taki diagram ?

Dlaczego osi diagramu nie kończymy strzałkami ?

 

 

Odszukują diagramy słupkowe.

Wybrane przez nauczyciela osoby odpowiadają na pytania.

 

2. Poleca odnalezienie w prezentacji diagramów kołowych.

 

Zadaje pytanie:

Jaką zależność między wielkościami pokazują te diagramy ?

Na przykładzie slajdu „Skład klasy  VI a ” przypomina jak robimy diagram kołowy.

Zadanie.

W klasie VI a jest 16 chłopców i 12 dziewcząt. Jaki procent klasy stano-wią chłopcy ?

 

Objaśnia:

Wycinek koła przedstawiający liczbę chłopców związany jest z kątem, któ-rego wierzchołek stanowi środek koła.

W tym przypadku miara kąta wynosi 57% liczby 360°.

 

 

Znajdują odpowiednie slajdy.

 

 

 

Wybrany przez nauczyciela uczeń odpowiada na pytanie.

 

 

 

 

Obliczają jakim procentem liczby 28 (stan klasy) jest liczba 16 ?

100% »57%

 

 

 

Uczniowie obliczają 57% liczby 360°

0,57·360°»206°

 

Rozdaje każdej parze uczniów kartkę z przykładami diagramów.

 

 

Oceniają, który z diagramów najlepiej przedstawia dane i zależności między nimi.

 

 

Lekcja druga.

 

Zajęcia odbywają się w pracowni matematyki, klasę dzielimy na 5-osobowe grupy. ( Dbamy o to, by w każdej grupie znalazła się osoba o zdolnościach matematycznych ).

 

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

 

Proponuje, by grupy wybrały swoich przedstawicieli.

 

 

Grupy wybierają liderów.

 

 

 

Poleca, aby każda grupa wybrała temat ankiety, którą chce przeprowa-dzić wśród kolegów z klasy.

Wybierają tematy ankiet:

- ilość rodzeństwa uczniów klasy

- miesiąc urodzenia uczniów

- ulubiony przedmiot w szkole

- ulubiony kolor

- forma spędzania wolnego czasu

 

Kontroluje prawidłowość przeprowa-dzania ankiet.

 

 

Lider przeprowadza ankietę.     Uczniowie wypowiadają się przez podniesienie ręki.

 

Rozdaje grupom papier i flamastry.

Poleca wykonanie diagramu słupko-wego i kołowego do ankiety.

Ogłasza konkurs na najlepszą pracę.

 

 

Sporządzają tabelkę i diagramy.

Kolorują swoje prace i wywieszają na tablicy.

 

 

 

Proponuje obejrzenie wszystkich pre-zentowanych prac.

 

 

Oglądają prace.

 

 

 

Rozdaje każdemu uczniowi po jednej zielonej naklejce.

 

 

Przyklejają naklejkę na najlepiej ich zdaniem wykonanej i najciekawszej pracy.

Ocenia najlepsze prace.

 

 

Zadaje pracę domową – ćwiczenia utrwalające rysowanie i odczytywanie diagramów z zeszytu ćwiczeń:

str. 32 na ocenę dobrą

str. 33 na ocenę b.dobrą.

 

 

 

 

 

Przykłady diagramów


 

 


          diagram słupkowy                                         diagram liniowy

 


           diagram kołowy                                              diagram kołowy


          diagram kołowy                                             diagram warstwowy